2013-10-16 10:34:00

Natječaj za radno mjesto

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj/ica matematike, na neodređeno puno radno vrijeme.  
  2. Učitelj/ica fizike, na neodređeno nepun radno vrijeme (ukupno 11 sati tjedno).
  3. Učitelj/ica informatike, na neodređeno nepuno radno vrijeme (ukupno 11 sati tj.)

           

            Mjesto rada je u matičnoj školi u Rakovici.

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti i: životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, izvornik ili ovjereni preslik dostaviti po pozivu.

 U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju. Navedenu ispravu obvezno je priložiti u izvorniku uz prijavu na natječaj.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Eugena Kvaternika, 47245 Rakovica, Rakovica 95.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja (16. do 23. 10. 2013. godine).

          Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka kao i prijave koje nemaju tražene dokumente neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

          O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od  15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

 

 

                                                            Ravnateljica Marija Gašparović


Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica